محصولات جدید

فیسالیس

100گرم±20
210,000ریال

زالزالک

500گرم±20
119,000ریال
176,000ریال
131,000ریال

خرمالو

1کیلوگرم±100گرم
210,000ریال
131,000ریال

زرشک تازه

500گرم±30
130,000ریال
63,000ریال
189,500ریال
259,000ریال
159,000ریال
15,000ریال

ترب سیاه

1کیلوگرم±100گرم
95,000ریال

نارنگی

1کیلوگرم±100گرم
196,000ریال

شلغم ریز

1کیلوگرم±100گرم
70,000ریال

به درجه2

1کیلوگرم±100گرم
122,000ریال

ماش گل وش

900گرمی
340,000ریال
410,000ریال

عدس گل وش

900گرمی
410,000ریال
330,000ریال
345,000ریال
450,000ریال
550,000ریال
480,000ریال

لپه گل وش

900گرمی
510,000ریال
60,000ریال
146,300ریال
314,600ریال
314,500ریال
300,000ریال
400,000ریال
68,200ریال
60,550ریال
76,550ریال
85,000ریال
98,800ریال
325,700ریال
285,700ریال
650,000ریال
650,000ریال
320,000ریال
320,000ریال
150,000ریال
200,000ریال
300,000ریال
280,000ریال
180,000ریال
150,000ریال
250,000ریال
150,000ریال
209,000ریال
146,000ریال
190,000ریال
20,000ریال
35,000ریال
580,000ریال
680,000ریال
320,000ریال
480,000ریال
590,000ریال
680,000ریال
350,000ریال
340,000ریال
301,000ریال

سلفون محافظ غذا غزال

رول 50متری عرض 4...
490,000ریال
318,000ریال
197,000ریال
310,000ریال
590,000ریال
245,000ریال
391,000ریال
531,000ریال
160,000ریال
264,600ریال
400,000ریال
35,000ریال
210,000ریال
210,000ریال
450,000ریال
150,000ریال
150,000ریال
55,000ریال
60,000ریال
180,000ریال
20,000ریال
350,000ریال
998,000ریال
20,000ریال
1,149,000ریال
75,000ریال
86,000ریال
50,000ریال
300,000ریال
50,000ریال
96,000ریال
20,000ریال
60,000ریال
315,700ریال
343,000ریال
300,000ریال

اپلیکیشن بازرگام برای Android و iOS در دسترس است.